Algemene voorwaarden

Lidmaatschap van stichting Business Club Breda
KvK 41106112
Versie januari 2021

 1. Nieuwe leden melden zich bij voorkeur aan via de website om zodoende de aanmelding te stroomlijnen.
 2. Leden van de Business Club Breda zijn organisaties, bedrijven, freelancers of zelfstandigen en geregistreerd bij de KvK in het Handelsregister.
 3. Per lidmaatschap kan één contactpersoon aangemeld worden.
  De BCB verstrekt aan derden geen andere NAW-gegevens dan bedrijfsnaam en contactpersoon.
 4. De duur van het lidmaatschap loopt gelijk met een kalenderjaar.
 5. Bij lidmaatschappen aangegaan na 1 juli van het lopende kalenderjaar, wordt voor de resterende maanden de jaarlijkse bijdrage voor 50% in rekening gebracht.
 6. Het lidmaatschap opzeggen voor een nieuw kalenderjaar kan tot 31 december voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar (bij voorkeur eerder).
Bij afmelden na 31 december wordt nog een halfjaar contributie in rekening gebracht.
 7. Oud-ondernemers kunnen op persoonlijke titel lid zijn. Dit ter beoordeling van het bestuur.
 8. Het bestuur kan een lidmaatschap weigeren of een lopend lidmaatschap schorsen of annuleren. Dat zal altijd schriftelijk en met redenen omkleed worden besloten en medegedeeld.
 9. Het tussentijds terugbetalen van contributie wegens ‘uitzonderlijke omstandigheden’ vindt alleen plaats na indienen van een schriftelijk en gemotiveerd verzoek. Bij beoordeling en besluitvorming daarop laat het bestuur zich ook leiden door de al uitstaande verplichtingen van de BCB.
 10. Per lidmaatschap mag per bijeenkomst één persoon deelnemen. Dat mag ook een collega of ander persoon zijn. Meer aanwezige personen betekent meer lidmaatschappen of indien de activiteit het toelaat extra kosten voor de “introducé”, zie ook artikel
 11. Introducés van leden of geïnteresseerden die zichzelf individueel aanmelden zijn welkom, mits de capaciteit van de bijeenkomst dit toelaat. De BCB maakt dit vooraf per bijeenkomst bekend. Ongeacht het type activiteit betalen introducés altijd de kostprijs van de bijeenkomst
 12. De BCB kent geen gratis lidmaatschappen. Daar waar relevant en/of gewenst door beide  partijen gaat het bestuur barter overeenkomsten aan met leden.
 13. Voor deelname aan bijeenkomsten moeten leden zich via de link in de toegezonden uitnodiging aanmelden. Andere wijzen van aanmelden zijn niet geldig.
 14. Het bestuur van de stichting organiseert voor haar leden voor zover mogelijk tien bijeenkomsten per jaar. Annulering kan plaatsvinden onder extreme omstandigheden of op last van de overheid. Er vindt geen automatische restitutie van contributie plaats.
 15. De contributie bedraagt € 95,00 per jaar (2021). Een deel van de activiteiten wordt uit contributie of sponsoring gefinancierd. Voor activiteiten kan een extra bijdrage gevraagd. De hoogte van de extra bijdrage is afhankelijk van de kosten voor de activiteit.
 16. Eventuele incassokosten voor contributie / eigen bijdrage komen geheel ten laste van het lid / introducé.
 17. Daar waar een extra bijdrage nodig is, wordt deze via een iDeal betaling direct bij aanmelding voldaan.
 18. Deelname vindt plaats volgens het ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’- principe.  Uitnodigingen worden gelijktijdig aan alle leden gemaild en aanmelding geschiedt via de website of andere wijze zoals in de mail vermeld. Bij aanmelding volgt een automatische bevestiging per mail. Deze mail geldt tevens als factuur of betaalbewijs (indien er extra kosten zijn).
 19. Leden die zich niet schriftelijk hebben aangemeld, worden niet toegelaten tot de bijeenkomst.
 20. Ben je als aangemeld lid echter onverhoopt niet in staat om deel te nemen, meldt dit dan tijdig, zodat een eventueel lid op de wachtlijst wel kan worden uitgenodigd. Meldt dat direct per mail aan de secretaris.
 21. Afmelden kan zonder kosten tot uiterlijk twee werkdagen vóór de geplande bijeenkomst. Eventueel betaalde deelnamekosten worden na de bijeenkomst alleen geretourneerd als daartoe een verzoek per mail is ingediend bij de penningmeester.
 22. Bij een afmelding voor een betaalde bijeenkomst binnen 48 uur vóór de start van die bijeenkomst worden gemaakte kosten niet geretourneerd.
 23. Bij de aanvang van een bijeenkomst vindt registratie van deelnemers plaats. De uitgereikte naambadge wordt bij het verlaten van de bijeenkomst weer ingeleverd.
 24. De gewenste capaciteit van bijeenkomsten komt niet overeen met het totale ledental van de BCB. Aanmelden vooraf is dus verplicht. Op basis van de inschrijvingen maakt de BCB kosten voor het houden van de bijeenkomst.
 25. Aangemelde leden die, zonder tijdige afmelding, niet komen opdagen bij een bijeenkomst betalen een no-show bedrag. De hoogte daarvan is afhankelijk van de gemaakte kosten en bedraagt in ieder geval € 17,50. 
De penningmeester stuurt een factuur wegens ‘no-show’. Een introducé die niet komt opdagen ontvangt gemaakte en betaalde deelnamekosten niet retour.
 26. Het deelnemen aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in welke vorm dan ook.

Berichten

Als het even niet meezit

Hoe gaat het met je? Houdt je gezin het vol, mis je je collega’s en vrienden? Ben je zakelijk nog actief en red je het in deze vreemde tijd? Misschien kunnen we elkaar verder helpen.

Wind in de zeilen met de BCB Starterboost

Vanuit de gedachte dat ‘je niet de richting van de wind kunt bepalen, maar wel de stand van je eigen zeilen’, helpen wij als BCB in 2020 een startende onderneming op weg.

Informeel & veelzijdig

De BCB is niet zomaar een netwerkorganisatie, het is één van de meest actieve en veelzijdige netwerken in Breda. Tien keer per jaar biedt de club een interessante en vooral gezellige bijeenkomst in de regio. Allemaal met een verschillend karakter en op een verrassende locatie. De sfeer is altijd informeel. Zakelijk én gezellig.