Reglement BCB

Stichting Business Club Breda (KvK nummer 41106112)

Reglement – 1 januari 2024

Dit reglement is gebaseerd op de statuten en van toepassing op alle bij de BCB aangesloten betalende deelnemers.

Doel van de stichting Business Club Breda

Het (doen) ondersteunen en stimuleren van aangesloten (oud-)ondernemers en/of hun medewerkers alsmede studenten aan een relevante opleiding.

Wij verwezenlijken ons doel door gebruik te maken van alle ons dienstig voorkomende en wettig toegestane middelen, waaronder het organiseren van lezingen, workshops, seminars, bedrijfsbezoeken en netwerk- en andere bijeenkomsten voor de aangeslotenen.

Bestuur en deelnemers

  1. De BCB is statutair een stichting en kent daarom geen leden, wel betalende aangeslotenen. Het bestuur is het enige besluitvormingsorgaan.
  2. Aangeslotenen zijn KvK-geregistreerde bedrijven en/of natuurlijke personen zoals oud-ondernemers of studenten aan relevante opleidingen. Deze worden verder in dit reglement en in de openbare BCB-communicatie ‘leden of deelnemers’ genoemd.
  3. Nieuwe leden die zich willen aansluiten bij de BCB melden zich bij aan via de website: www.businessclubbreda.nl. Het bestuur beslist over toelaten, schorsen, opzeggen of royeren van aangesloten leden. Een lid wordt over aansluiting schriftelijk geïnformeerd door de secretaris. Leden die zich aansluiten gaan akkoord met dit Reglement BCB en de vigerende Privacy verklaring.
  4. Deelnemen geschiedt per kalenderjaar met automatische verlenging. Een deelnemende organisatie betaalt per (1) persoon jaarlijks een bijdrage. Een organisatie mag met meerdere personen aansluiten mits deze formeel aan de organisatie verbonden zijn. De jaarlijkse bijdrage geldt per persoon. Nieuwe leden die zich ná 31 augustus van een kalenderjaar aansluiten betalen, ongeacht de aanmelddatum, 50% van de jaarlijkse bijdrage.
  5. Per 1 januari 2024 is de jaarlijkse bijdrage 115€ per lid. Het bestuur stelt jaarlijks in november de hoogte van de bijdrage en de evt. aanpassingen of uitzonderingen voor het volgende kalenderjaar vast en maakt deze tijdig bekend.
  6. In januari wordt met een ‘nota van deelname’ de gehele jaarlijkse bijdrage vooruit geïnd en verwerkt in de overzichtslijst BCB-leden. Die bijdrage moet binnen 30 dagen na ontvangst van de nota zijn voldaan. Leden die niet binnen de gestelde termijn betalen worden van deelname aan bijeenkomsten uitgesloten totdat de bijdrage geheel is voldaan.
  7. Een lid dat in het volgende nieuwe kalenderjaar niet langer aangesloten wil blijven moet uiterlijk vóór 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar opzeggen. Opzeggen: uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester. Opzeggen via de functie ‘unsubscribe’ op een uitnodiging of nieuwsbrief is geen schriftelijke opzegging. Het resultaat van ‘unsubcribe’ is dat een lid ook geen nieuwe uitnodigingen meer ontvangt. Bij opzeggen na 31 december en in het nieuwe kalenderjaar wordt, vanwege reeds aangegane verplichtingen voor de komende bijeenkomsten, alsnog een bijdrage van 50% van de jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.

Bijeenkomsten

 1. De BCB organiseert jaarlijks maximaal 10 (tien) bijeenkomsten. Alle leden worden per bijeenkomst gelijktijdig uitgenodigd en geïnformeerd. Dat gaat via het geregistreerde e-mailadres en de website. Eventuele andere bijzonderheden worden ook via dit e-mailadres doorgegeven (nieuwsbrief, bekendmakingen). Eventuele wijzigingen in het e-mailadres dient de deelnemer zelf door te geven aan de secretaris BCB.
 2. Deelnemen aan een bijeenkomst kan uitsluitend door aanmelding via de in de uitnodiging meegezonden link. Andere wijzen van aanmelden zijn niet geldig. Deelname aan bijeenkomsten vindt plaats volgens het principe: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ Bij een succesvolle aanmelding volgt automatisch de bevestiging van deelname. Bij eventuele in rekening gebrachte extra kosten geldt deze bevestiging ook als factuur/betaalbewijs.
 3. De jaarlijkse bijdragen van alle leden gezamenlijk worden gebruikt voor het betalen van de totale kosten van alle bijeenkomsten. Onder verwijzing naar art. 9.: de bijdrage is op zich dus geen garantie op het kunnen deelnemen aan de (alle) bijeenkomsten.
 4. Het deelnemen aan bijeenkomsten is geheel op eigen verantwoording en voor eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 5. Inschrijven geschiedt op persoonlijke basis. Een organisatie die één of meer leden op de overzichtslijst heeft ingeschreven mag zich door een collega of een andere persoon laten vervangen of vertegenwoordigen mits deze op naam en tijdig is aangemeld. Zie verder ook bij artikelen 21. t/m 24. over Introducees.
 6. Het bestuur streeft altijd naar de mogelijkheid van een maximale deelname van haar deelnemers. Bijeenkomsten zijn echter altijd onderhevig aan plaats, tijd, locatiecapaciteit. Daarom is vooraf aanmelden verplicht. Zonder deze aanmelding vooraf via een link krijgt men dus geen toegang tot een bijeenkomst.
 7. Annulering van een bijeenkomst kan ook plaatsvinden onder extreme omstandigheden of op last van de overheid, zonder dat daarbij voor de deelnemers een recht ontstaat op een automatische restitutie van (delen van de) een (jaarlijkse) (of extra) bijdrage.
 8. Voor bijeenkomsten maakt de BCB vooraf kosten. Op grond hiervan kan ook vooraf aan de ingeschreven deelnemers om een extra bijdrage worden gevraagd. De hoogte van die extra bijdrage is afhankelijk van de kosten voor de bijeenkomst. Extra kosten worden in de uitnodiging en bij de online inschrijving gemeld. De inning van een extra bijdrage voor een bijeenkomst vindt tegelijkertijd plaats met de inschrijving/aanmelding van een deelnemer.
 9. Aangemeld voor een bijeenkomst, maar onverhoopt niet in staat om aanwezig te zijn? Meldt dit tijdig, zodat het bestuur leden op de wachtlijst alsnog kan uitnodigen. Afwezigheid melden per e-mail of telefonisch bij de secretaris (zie website).
 10. Elke bijeenkomst kent een termijn van ‘kosteloos afmelden.’ Deze termijn en de (eventueel extra) kosten staan elke keer vermeld op de uitnodiging.
 11. Betaalde (extra) kosten voor een bijeenkomst worden nooit teruggestort als de termijn van kosteloos afmelden op de uitnodiging verstreken is. De BCB maakt voor haar bijeenkomsten inkoopkosten. Het risico van afmelding na het verloop van de inschrijftermijn ligt, ongeacht de reden, bij de deelnemer. Een ingeschreven deelnemer die zich afmeldt vóór het verstrijken van de afmeldtermijn krijgt betaalde extra kosten alleen terug op eigen schriftelijk verzoek aan de penningmeester.
 1. ‘No-show’: een aangemelde deelnemer die niet komt opdagen bij een bijeenkomst. Bij een no-show, ook voor een bijeenkomst zonder extra kosten vooraf, wordt altijd het bedrag van de door de BCB gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals vermeld op de uitnodiging. Deze bedraagt minimaal € 35,- (prijspeil 2024). De penningmeester stuurt een factuur wegens ‘no-show’. Een deelnemer die een no-show factuur niet binnen 14 dagen heeft betaald wordt niet ingeschreven voor een volgende bijeenkomst of totdat die factuur is betaald.
 1. Bij de aanvang van elke bijeenkomst vindt registratie van deelnemers plaats. De uitgereikte naambadge wordt bij het verlaten van de bijeenkomst weer ingenomen.

 

Introducees

 1. De BCB verwelkomt introducees mits capaciteit en aard van de bijeenkomst het toelaten. Dit wordt per bijeenkomst bekendgemaakt. Inschrijven gaat via een apart inschrijfticket.
 2. Deelnemers worden aangemoedigd om, wanneer mogelijk, nieuwe BCB-leden te introduceren. Per deelnemer geldt een maximum van 1 introducee per bijeenkomst.
 3. Introducees zijn personen van organisaties of individuelen die willen kennismaken met de BCB; bij voorkeur om zich vervolgens ook aan te sluiten als lid.
 4. Een introducee betaalt vooraf altijd de kostprijs van een bijeenkomst. Bij afmelding of no-show worden de betaalde kosten niet geretourneerd.

 

Donateurs 

 1. De BCB verwelkomt donateurs voor een incidentele of frequente financiële bijdrage. Donaties worden gebruikt voor bijzondere bijeenkomsten of andere projecten die bijdragen aan de doelen zoals die vermeldt staan in de statuten. Het bestuur beslist over de acceptatie en inzet van de donatie en treft in overleg met de donateur eventueel een regeling over de een verlangde tegenprestatie.
 1. De BCB accepteert donaties in natura van organisaties in de vorm van (de inhuur van) een bepaalde benodigde dienst of een materieel goed in ruil voor een deelname aan een (of meer) bijeenkomst(en). Het bestuur treft hiervoor een regeling.

 

Gebruik online social media  

 1. De BCB maakt voor de communicatie naar leden actief gebruik van een eigen website en van e-mail.  
 1. De BCB beheert een LinkedIn-pagina waarop ondernemers kunnen publiceren. Ook indien zij (nog) geen bijdrage als BCB-lid betalen. Het bestuur benadert deze groep niet-leden regelmatig en nodigt hen daarbij uit om betaald lid van de BCB te worden. Het bestuur beslist altijd over de (online) publicaties, toelating, schorsing of opzegging van online deelnemers.

 

Veiligheid van persoonlijke gegevens

 1. De BCB publiceert op haar website een lijst met daarop alle aangesloten leden, de naam van de organisatie en de contactpersoon met e-mailadres.
 2. De BCB verstrekt aan derden geen andere NAW-gegevens dan de bedrijfsnaam en de contactpersoon.
 3. Bij bijeenkomsten worden regelmatig foto’s gemaakt door deelnemers. Als het bestuur van de BCB foto’s neemt (of laat nemen) voor de website en andere publicaties maakt het bestuur dit ter plekke bekend. Deelnemers die niet gefotografeerd willen worden nemen zelf contact op met de fotograaf. Deelnemers die zelf foto’s willen maken tijdens een bijeenkomst dienen zeker te stellen dat te portretteren andere deelnemers instemmen met het nemen van foto’s. Dit geldt ook voor film- en geluidsopnamen.

Besluitvorming

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Berichten

Wind in de zeilen met de BCB Starterboost

Vanuit de gedachte dat ‘je niet de richting van de wind kunt bepalen, maar wel de stand van je eigen zeilen’, helpen wij als BCB in 2023 een maatschappelijk organisatie op weg om hun uitdagingen te tackelen.

Informeel & veelzijdig

De BCB is niet zomaar een netwerkorganisatie, het is één van de meest actieve en veelzijdige netwerken in Breda. Tien keer per jaar biedt de club een interessante en vooral gezellige bijeenkomst in de regio. Allemaal met een verschillend karakter en op een verrassende locatie. De sfeer is altijd informeel. Zakelijk én gezellig.