Reglement BCB

Reglement van de stichting Business Club Breda
KvK 41106112
Versie 1 januari 2022

Doel van de stichting Business Club Breda

Het (doen) ondersteunen en stimuleren van aangesloten (oud-)ondernemers en/of hun medewerkers alsmede studenten aan een relevante opleiding.

Wij verwezenlijken ons doel door gebruik te maken van alle ons dienstig voorkomende en wettig toegestane middelen, waaronder het organiseren van lezingen, workshops, seminars, bedrijfsbezoeken en netwerk- en andere bijeenkomsten voor de aangeslotenen.

Bestuur en deelnemers

 1. De BCB is statutair een stichting en kent daarom geen leden, wel aangeslotenen. Het bestuur is het enige besluitvormingsorgaan.
 2. Aangeslotenen zijn KvK-geregistreerde bedrijven en/of natuurlijke personen zoals oud-ondernemers of studenten aan relevante opleidingen. Deze worden verder in dit reglement en in de openbare BCB-communicatie ‘deelnemers’ genoemd.
 3. Nieuwe deelnemers die zich willen aansluiten bij de BCB melden zich bij aan via de website. Het bestuur beslist over toelating, schorsen, opzeggen of royeren van aangesloten deelnemers. Een deelnemer wordt over aansluiting schriftelijk geïnformeerd door de secretaris. Deelnemers die zich aansluiten gaan ook akkoord met dit Reglement BCB.
 4. Deelnemen geschiedt per kalenderjaar met automatische verlenging. Een deelnemende organisatie betaalt per (1) persoon jaarlijks een bijdrage. Een organisatie mag met meerdere personen aansluiten mits deze formeel aan de organisatie verbonden zijn. De jaarlijkse bijdrage geldt per persoon. Nieuwe deelnemers die zich ná 30 juni van een kalenderjaar aansluiten betalen 50% van de jaarlijkse bijdrage.
 5. Per 1 januari 2022 is de jaarlijkse bijdrage 99€ per deelnemer. Het bestuur stelt jaarlijks in november de hoogte van de bijdrage en de evt. aanpassingen of uitzonderingen voor het volgende kalenderjaar vast en maakt deze tijdig bekend.
 6. In januari wordt met een ‘nota van deelname’ de gehele jaarlijkse bijdrage vooruit geïnd en verwerkt in de overzichtslijst BCB-deelnemers. Die bijdrage moet binnen 14 dagen na ontvangst van de nota zijn voldaan.
 7. Een deelnemer die in het volgende nieuwe kalenderjaar niet langer aangesloten wil blijven moet minimaal 1 (een) maand voor het einde van het lopende kalenderjaar opzeggen. Opzeggen: uitsluitend bij de penningmeester. Opzeggen via de functie ‘unsubscribe’ functie in de uitnodiging telt niet als een opzegging. Het resultaat is echter wel dat de deelnemer ook geen uitnodigingen meer ontvangt.Bij opzeggen tussen 1 en 31 december wordt, vanwege reeds aangegane verplichtingen voor de bijeenkomsten in het nieuwe kalenderjaar, alsnog een bijdrage van 50% voor het nieuwe kalenderjaar in rekening gebracht.  

Bijeenkomsten

 1. De BCB organiseert jaarlijks maximaal 10 (tien) bijeenkomsten. Alle deelnemers worden per bijeenkomst gelijktijdig uitgenodigd en geïnformeerd. Dat gaat via het geregistreerde e-mailadres en de website. Eventuele andere bijzonderheden worden ook via dit e-mailadres doorgegeven (nieuwsbrief, bekendmakingen). Eventuele wijzigingen in het e-mailadres dient de deelnemer zelf door te geven aan de secretaris BCB
 2. Deelname aan een bijeenkomst kan uitsluitend door aanmelding via de in de uitnodiging meegezonden link. Andere wijzen van aanmelden zijn niet geldig. Deelname aan bijeenkomsten vindt plaats volgens het principe: ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ Bij een succesvolle aanmelding volgt automatisch de bevestiging van deelname. Bij eventuele in rekening gebrachte extra kosten geldt deze bevestiging ook als factuur/betaalbewijs.
 3. De jaarlijkse bijdragen van alle deelnemers gezamenlijk worden gebruikt voor het betalen van de totale kosten van alle bijeenkomsten. Onder verwijzing naar art. 9.: de bijdrage is op zich dus geen garantie op het kunnen deelnemen aan de (alle) bijeenkomsten.
 4. Het deelnemen aan bijeenkomsten is geheel op eigen verantwoording en voor eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 5. Inschrijven geschiedt op persoonlijke basis. Een organisatie die een of meer deelnemers op de overzichtslijst heeft ingeschreven mag zich door een collega of een andere persoon laten vervangen of vertegenwoordigen mits deze op naam en tijdig is aangemeld. Zie verder ook bij artikelen 21. t/m 24. over Introducees.
 6. Het bestuur streeft altijd naar de mogelijkheid van een maximale deelname van haar deelnemers. Bijeenkomsten zijn echter altijd onderhevig aan plaats, tijd, locatiecapaciteit. Daarom is vooraf aanmelden verplicht. Zonder deze aanmelding vooraf via een link krijgt men dus geen toegang tot een bijeenkomst.
 7. Annulering van een bijeenkomst kan ook plaatsvinden onder extreme omstandigheden of op last van de overheid, zonder dat daarbij voor de deelnemers een recht ontstaat op een automatische restitutie van (delen van de) een (jaarlijkse) (of extra) bijdrage.
 8. Voor bijeenkomsten maakt de BCB vooraf kosten. Op grond hiervan kan ook vooraf aan de ingeschreven deelnemers om een extra bijdrage worden gevraagd. De hoogte van die extra bijdrage is afhankelijk van de kosten voor de bijeenkomst. Extra kosten worden in de uitnodiging en bij de online inschrijving gemeld. De inning van een extra bijdrage voor een bijeenkomst vindt tegelijkertijd plaats met de inschrijving/aanmelding van een deelnemer.
 9. Aangemeld voor een overeenkomst, maar onverhoopt niet in staat om aanwezig te zijn? Meldt dit tijdig, zodat het bestuur wachtenden op de wachtlijst alsnog kan uitnodigen. Afwezigheid melden per e-mail of telefonisch bij de secretaris (zie website).
 10. Elke bijeenkomst kent een termijn van ‘kosteloos afmelden.’ Deze termijn en de (eventueel extra) kosten staan elke keer vermeld op de uitnodiging.
 11. Betaalde (extra) kosten voor een bijeenkomst worden niet teruggestort als de termijn van kosteloos afmelden op de uitnodiging verstreken is. Een ingeschreven deelnemer die zich afmeldt ná deze afmeldtermijn ontvangt van de penningmeester een factuur met de kosten zoals vermeld op de uitnodiging. Een deelnemer wordt niet eerder ingeschreven voor een volgende bijeenkomst dan dat deze factuur betaald is.
 12. Bij de aanvang van een bijeenkomst vindt registratie van deelnemers plaats. De uitgereikte naambadge wordt bij het verlaten van de bijeenkomst weer ingenomen.
 13. ‘No-show’: een aangemelde deelnemer die niet komt opdagen bij een bijeenkomst. Bij een no-show wordt altijd het bedrag van de kosten in rekening gebracht zoals vermeld op de uitnodiging. Deze bedraagt minimaal € 20,- (prijspeil 2022).De penningmeester stuurt een factuur wegens ‘no-show’. Een deelnemer die een no-show factuur niet binnen 14 dagen heeft betaald wordt niet ingeschreven voor volgende bijeenkomsten tot die factuur is betaald.

Introducees

 1. De BCB verwelkomt introducees mits capaciteit en aard van de bijeenkomst het toelaten. Dit wordt per bijeenkomst bekendgemaakt. Inschrijven gaat via een apart inschrijfticket.
 2. Deelnemers worden aangemoedigd om, wanneer mogelijk, nieuwe BCB-deelnemers te introduceren. Per deelnemer geldt een maximum van 1 introducee per bijeenkomst.
 3. Introducees zijn personen van organisaties of individuelen die willen kennismaken met de BCB; bij voorkeur om zich vervolgens ook aan te sluiten als deelnemer.
 4. Een introducee betaalt vooraf altijd de kostprijs van een bijeenkomst. Bij afmelding of no-show worden de betaalde kosten niet geretourneerd.

Donateurs

 1. De BCB verwelkomt donateurs voor een incidentele of frequente financiële bijdrage. Donaties worden gebruikt voor bijzondere bijeenkomsten of andere projecten die bijdragen aan de doelen zoals die vermeldt staan in de statuten. Het bestuur beslist over de acceptatie en inzet van de donatie en treft in overleg met de donateur eventueel een regeling over de een verlangde tegenprestatie.
 1. De BCB accepteert donaties in natura van organisaties in de vorm van (de inhuur van) een bepaalde benodigde dienst of een materieel goed in ruil voor een deelname aan een (of meer) bijeenkomst(en). Het bestuur treft hiervoor een regeling.

 

Gebruik online social media 

 1. De BCB maakt voor de communicatie naar deelnemers actief gebruik van een eigen website, van LinkedIn en van e-mail.
 1. De BCB beheert een LinkedIn-pagina waarop ondernemers kunnen publiceren. Ook indien zij (nog) geen bijdrage als deelnemer BCB betalen. Het bestuur benadert deze groep regelmatig en nodigt hen uit om betaald deelnemer van de BCB te worden. Het bestuur beslist over publicaties, toelating, schorsing of opzegging van deelnemers.

 

Veiligheid van persoonlijke gegevens

 1. De BCB publiceert op haar website een lijst met daarop alle aangesloten deelnemer, de naam van de organisatie en de contactpersoon.
 2. De BCB verstrekt aan derden geen andere NAW-gegevens dan de bedrijfsnaam en de contactpersoon.
 3. Bij bijeenkomsten worden regelmatig foto’s gemaakt door deelnemers. Ook het bestuur van de BCB neemt foto’s (of laat nemen) voor de website en andere publicaties. Het bestuur maakt dit bekend op de uitnodiging voor een bijeenkomst. Deelnemers die niet gefotografeerd willen worden nemen zelf contact op met de fotograaf. Deelnemers die zelf foto’s willen maken tijdens een bijeenkomst dienen zeker te stellen dat te portretteren andere deelnemers instemmen met het nemen van foto’s. Dit geldt ook voor film- en geluidsopnamen.

Besluitvorming

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Berichten

Als het even niet meezit

Hoe gaat het met je? Houdt je gezin het vol, mis je je collega’s en vrienden? Ben je zakelijk nog actief en red je het in deze vreemde tijd? Misschien kunnen we elkaar verder helpen.

Wind in de zeilen met de BCB Starterboost

Vanuit de gedachte dat ‘je niet de richting van de wind kunt bepalen, maar wel de stand van je eigen zeilen’, helpen wij als BCB in 2020 een startende onderneming op weg.

Informeel & veelzijdig

De BCB is niet zomaar een netwerkorganisatie, het is één van de meest actieve en veelzijdige netwerken in Breda. Tien keer per jaar biedt de club een interessante en vooral gezellige bijeenkomst in de regio. Allemaal met een verschillend karakter en op een verrassende locatie. De sfeer is altijd informeel. Zakelijk én gezellig.